Overlegstructuur voor diverse experten

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Vijftien Logo’s zorgen ervoor dat preventieorganisaties overal in Vlaanderen meewerken aan het preventief gezondheidsbeleid van de Vlaamse overheid: mensen aanmoedigen tot een gezonde levensstijl of ingrijpen in leef-, werk-, of schoolomgevingen: minder roken, meer bewegen, deelnemen aan kankeronderzoek,.. Bij alle Logo’s vind je ook medisch milieukundigen. Zij informeren en adviseren over de invloed van het milieu op onze gezondheid. De kracht van de Logo’s zit tenslotte ook in hun netwerkfunctie.

Logo1

De uitdaging

De Logo’s werken als regionale verspreiders van het Vlaamse  gezondheidsbeleid samen met tal van partijen:  Het agentschap Zorg & Gezondheid reglementeert en ondersteunt de initiatieven, partnerorganisaties hebben elk hun expertise per werkgebied, organisaties actief op het terrein krijgen hun specifieke opdrachten mee. Het kluwen van stakeholders maakt dat het formuleren van een eenduidig programma en het beheer van de werking van de Logo’s een erg complexe opgave geworden is, met veel overlap en inefficiënte communicatie tot gevolg. Een herorganisatie van de overlegplatformen was aan de orde.

De gekozen benadering

Tijdens de eerste sessies bleek niet alleen hoeveel de meningen over de goede aanpak verschilden, ook de definitie van de uitdagingen varieerde volgens de aangesproken partij. Er moest een stap teruggezet worden. Aan de deelnemers werd gevraag alle betrokken stakeholders en hun interactie en impact te benoemen.  Pas daarna werden de verantwoordelijkheden, noden en prioriteiten van die betrokken spelers gevisualiseerd. Dit gebruikten we als basis voor een onderzoek naar de doelstellingen van het overleg en de draagwijdte ervan: wat bleef intern beheerd, wat kwam in aanmerking voor overleg en wat vereiste interactie met wie. Verschillende groepen stelden hun tussentijdse resultaten aan elkaar voor en gaven feedback waar nodig. Daarop volgde een brainstormsessie rond de mogelijke werkvormen. Een framework dat aangaf welke thema’s binnen het overleg vielen, wie aan het overleg deelnam en wie hiervan op de hoogte gehouden moest worden. De frequentie en de wijze waarop het overleg zou gebeuren werd uitgetekend.

Het resultaat van onze aanpak

De deelnemers kamen tot een gedragen definitie van de functie en de inhoud van het overleg. Ze bepaalden het verloop van de overlegmomenten, hun organisatie en de verwachte communicatie. Het resultaat was een eerste ontwerp-aanzet, een onderbouwd prototype, voor te stellen in raden van bestuur, aan collega’ en partnerorganisaties.

De impact van onze samenwerking

De uiteenliggende percepties van de uitdagingen en de hoeveelheid aan betrokken partijen en hun verwachtingen werkten eerst destabiliserend. Daarbij was er grote nood om ongenoegen te ventileren. Bij het doorvragen naar de onderliggende oorzaken kwamen steeds dezelfde fundamentele inzichten naar boven. Na enige tijd bleken de doelstellingen samen te vallen onder enkele grote thema’s en groeide het enthousiasme om ook de volgende stappen aan te vatten. Twee frameworks voor het toekomstige overleg werden uiteindelijk met veel zelfvertrouwen gepresenteerd.