Community of Practice voor Arteveldehogeschool

Waai begeleidde Arteveldehogeschool bij het opzetten van een Community of Practice. Die Community of Practice (CoP) heeft als doel kennis en ervaring bij het gebruik van design thinking en design research technieken te delen.

Arteveldehogeschool CoP

De uitdaging

Arteveldehogeschool is naast een onderwijsinstelling ook een onderzoeksinstelling. Binnen de diverse opleidingen wordt onderzoek verricht, vertrekkend vanuit een nood in het werkveld. Die onderzoeken worden steeds vaker gevoerd met behulp van design research en design thinking technieken.

Voor de initiële opzet van de CoP organiseerden we 3 workshops. In een eerste workshop kaderden we nood, context en verwachtingen. In een tweede workshop verzamelden we zoveel mogelijk ideeën, ideeën die ons nadien zouden helpen om tot een breed gedragen oplossing te komen. In een derde workshop werd een eerste versie van de CoP ontworpen en werd een roadmap bepaald, met belangrijke milestones en verwante taken. Zo was er een duidelijk beeld van waar we met de CoP naartoe gaan, in welke stappen dit zou gebeuren en welke taken daartoe dienen te worden vervuld.

In kaart brengen van de noden

We onderzochten wie betrokken is en wat hun doelstellingen en verwachtingen zijn bij het gebruik van design thinking en design research en bij de opzet van de Community of Practice. Daaruit bleek de nood aan kennis van design thinking niet beperkt te zijn tot onderzoek, maar ook te leven bij ontwikkeling van onderwijsmateriaal en algemene dienstverlening. Bovendien leefde de vraag ook bij studenten en verwante social profit organisaties.

Bedenken van alle mogelijke oplossingen

In een tweede fase formuleerden we, vanuit de noden van alle stakeholders, ideeën over hoe zo een CoP er uit zou kunnen zien. Dat gebeurde zo breed mogelijk, wars van elke denkbeeldige of reële beperking. Elke deelnemer aan de workshop formuleerde concrete verwachtingen vanuit de eigen doelstellingen, hoe die verwachtingen zouden moeten worden ingevuld en wat daarvan de impact zou zijn op de vorm van de CoP.

Een Community of Practice is een zelflerend orgaan. Hierdoor kwam de nadruk te liggen op de bijdrage die elke deelnemer denkt te kunnen voorzien, naast de verwachte output. Daarbij dient rekening te worden gehouden met verschillende niveaus en verschillende domeinen van kennis.

De Community of Practice is niet enkel een zelflerend orgaan, maar tevens horizontaal gestructureerd. Niemand is verplicht tot deelname, waardoor de werking dermate enthousiasmerend moet zijn dat ze deelnemers aanzet tot voldoende en continue participatie.

Lanceren van een eerste Community of Practice

Bij de lancering werd vertrokken van een duidelijk beeld van de types deelnemers, hun verwachtte engagement en de kennis die ze zouden kunnen inbrengen.

Een lijst van taken werd toegewezen aan de gestelde milestones. Alle taken zijn gelinkt aan een van de vier gedefinieerde pijlers:

  • Verwerven van kennis;
  • Produceren van kennis;
  • Doorgeven van kennis;
  • Communiceren over kennis.

De milestones in de ontworpen roadmap hebben als doel stap voor stap een breder draagvlak te creëren voor het gebruik van design research technieken en de opzet van de CoP binnen Arteveldehogeschool.

Dat brede draagvlak is nodig, enerzijds om voldoende deelnemers te bereiken en anderzijds om voldoende werkingsmiddelen te verwerven om de groei van de CoP te kunnen bewerkstelligen.